Email cím:
Jelszó:
 
 
Elfelejtette a jelszavát?
TERMÉK GYORSKERESÉS
0 termék - 0 Ft

 

Az Ön kosara üres.

 

 

AEGON Garancia X Távértékesítési tájékoztató 2023.07.31.-ig

 

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.                                                                                                                 Telefonos Ügyfélszolgálat:
1091 Budapest, Üllői út 1.                                                                                                                                                06 -1-477-4800
                                                                                                                                                                                         Honlap: www.aegon.hu
 
TÁJÉKOZTATÓ a távértékesítés keretében megkötendő
GARANCIA X háztartási gépek gyári garancia meghosszabbítása biztosítás szerződéséhezKérjük, hogy figyelmesen olvassa át és őrizze meg jelen tájékoztatónkat, amely a távértékesítéshez kapcsolódó sajátosságokról tartalmaz részletes felvilágosítást.
TÁJÉKOZTATÁS
Felhívjuk a figyelmét, hogy a jelen tájékoztató mellékleteként megküldött biztosítás, nem személyes megkeresés útján jött létre, így az távértékesítés keretében megkötött szerződésnek minősül tekintettel arra, hogy a megkötése nem a fogyasztó és biztosító egyidejű jelenlétében történt. A távértékesítés keretében kötött pénzügyi szolgálta-tási szerződésekről szóló 2005. évi XXV. törvény (továbbiakban: távértékesítési törvény) rendelkezései az alábbi, a fogyasztó érdekeit szem előtt tartó előírásokat tartalmaz a szerződéskötést megelőző tájékoztatásra, és a fogyasztó felmondási jogainak gyakorlására:  


1.   Biztosító (Szolgáltató) adatai:
Cégneve:                   Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
Székhelye:                 1091 Budapest, Üllői út 1.
Levelezési címe:        Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt., Contact Center, 9401 Sopron, Pf. 22
Cégjegyzékszáma:     01-10-041365
Telefonszáma:          (+36) 1-477-4800
Faxszáma:                 (+36) 1-476-5710
Fő tevékenységi köre: biztosítási tevékenység
Elektronikus elérhetőség: www.aegon.hu/irjonnekunk
Felügyelő hatósága: Magyar Nemzeti  Bank
Székhelye:                 1054 Budapest, Szabadság tér 9.

2.   A biztosítási szolgáltatás részletezése
A biztosítási szerződés és szolgáltatás lényegi jellemzőire, a biztosító teljesítésének szabályaira – így a díjfizetési kötelezettség előírásaira is – a jelen tájékoztatóhoz mellékelt biztosítási feltétel nyújt tájékoztatást.
A fogyasztót (az a természetes személy, akinek a részére – önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén kívül eső célból – a szolgáltatást nyújtják, továbbá, aki a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás vagy ajánlat/ajánlati felhívás címzettje) az ajánlati lapon közölt díjkalkulációban meghatározott ellenszolgáltatáson kívül egyéb fizetési kötelezettség nem terheli.
A távközlő eszköz (bármely eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére) használatának – a biztosítás megkötésével kapcsolatos – fogyasztót terhelő többletköltsége nincs. A fogyasztó jogosult a választott távközlő eszköz fajtáját megváltoztatni, ha ez a megkötött szerződéssel és szolgáltatás jellegével összeegyeztethető.

3.   Felmondási jog:
3.1.   A fogyasztó a biztosítási szerződést a szerződéskötés napjától számított 14 (tizennégy) naptári napon belül,  a kötvényszám megjelölésével indoklás nélkül, azonnali hatállyal felmondhatja. Az aláírt és beszkennelt felmondó nyilatkozatot az [email protected] e-mail címre kell küldeni.
3.2.   A felmondási jog gyakorlására érvényes határidő az alábbiak szerint változhat:
•    Ha a fogyasztó a jelen tájékoztatást csak a szerződéskötést követően kapja kézhez, felmondási jogát a tájékoztatás kézhezvételétől számítottan a 3.1. pont szerinti határidő elteltéig gyakorolhatja.
•    Ha a biztosító tájékoztatási kötelezettségét megszegve, a fogyasztónak semmiféle tájékoztatást nem nyújt, a fogyasztó felmondási jogát a 3.1. pont szerint meghatározott időponttól kezdődően, a törvénynek megfelelő tájékoztatás kézhezvételétől számított, a 3.1. pont szerint meghatározott határidőig, de legfeljebb a 3.1. pont szerint meghatározott időponttól számított egyéves jogvesztő határidő elteltéig gyakorolhatja.
•    Ha a biztosító a tájékoztatási kötelezettségének nem megfelelő tartalommal tesz eleget, a fogyasztó felmondási jogát a 3.1. pont szerint meghatározott időponttól kezdődően, a törvénynek megfelelő tájékoztatás kézhezvételétől számított, a 3.1 pont szerint meghatározott határidőig, de legfeljebb a 3.1 pont szerint előírt időponttól számított három hónapos jogvesztő határidő elteltéig gyakorolhatja.
•    Ha a biztosító a fogyasztót a felmondási jogáról nem tájékoztatta, a fogyasztó a felmondási jogát a 3.1. pont szerint meghatározott időponttól kezdődően, a törvénynek megfelelő tájékoztatás kézhezvételétől számított, a 3.1 pont szerint meghatározott határidő, de legfeljebb a 3.1 pont szerint megjelölt időponttól számított egyéves jogvesztő határidő elteltéig gyakorolhatja.
Nem illeti meg a fogyasztót a felmondási jog
•    a szerződésnek mindkét fél általi teljes körű teljesítését követően, amennyiben ez a fogyasztó kifejezett kérése alapján történt.
3.3.   A szerződés teljesítése a felmondásra érvényes határidő lejárta előtt, csak a fogyasztó kifejezett hozzájárulását követően kezdhető meg.
3.4.   A felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó az erre vonatkozó nyilatkozatát az előző pontokban meghatározott határidő lejárta előtt igazolható módon a fenti e-mail címre ( [email protected] ) meghatározott módon elküldi.
3.5.   Ha a fogyasztó felmondási jogát gyakorolta, a biztosító kizárólag a szerződésnek megfelelően ténylegesen teljesített szolgáltatás arányos ellenértékét jogosult követelni. A fogyasztó által fizetendő összeg nem haladhatja meg a már teljesített szolgáltatásért – a szerződésben meghatározott szolgáltatás egészéhez viszonyítottan – arányosan járó összeget, és nem lehet olyan mértékű, hogy szankciónak minősüljön. A szerződés megkötésével kapcsolatos szolgáltatások ellenértéke megtéríttetésének is csak a ténylegesen teljesített egyéb, a szerződés tárgyát képező szolgáltatással arányos mértékben van helye.
3.6.   A biztosító csak abban az esetben jogosult az előbbi bekezdés szerinti összeg követelésére, ha igazolja, hogy a fogyasztó részére a felmondási jog gyakorlására vonatkozó tájékoztatást megadta.
3.7.   Ha a felmondásra érvényes határidő a 3.2. pontban megjelöltek szerint módosul, a biztosító a meghosszabbítás alatt, azaz a törvénynek megfelelő tájékoztatás megadásáig teljesített szolgáltatás ellenértékét nem követelheti.
3.8.   Ha a biztosító a teljesítést a felmondási határidő lejárta előtt, a fogyasztó előzetes hozzájárulása nélkül kezdte meg, a fogyasztóval szemben a 3.5. pontban meg- határozott összeg követelésére sem jogosult.
 3.9.  A biztosító köteles a fogyasztó által fizetett pénzösszeget – a 3.5. pontban meghatározott összeg kivételével – a felmondásról szóló nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríteni.
3.10. A fogyasztó köteles a biztosító által kifizetett pénzösszeget, vagy átadott dolgot a felmondásról szóló nyilatkozatának elküldését követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríteni, illetve visszaadni.

4.      Együttműködési és tájékoztatási feltételek
4.1.   A fogyasztó és a biztosító a szerződés megkötését megelőzően, a szerződést érintő lényeges kérdésekről kötelesek egymást tájékoztatni, együttműködési kötelezettségükre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a távértékesítési törvény az irányadó.
4.2.   A kapcsolattartás nyelve magyar.

5.      Panaszkezelés
A biztosító biztosítja, hogy az ügyfél és a fogyasztói érdekképviseleti szervek (a továbbiakban együtt e pont alkalmazásában: ügyfél) a Biztosító, a megbízásából eljáró ügynök, vagy – adott termék kapcsán – az általa megbízott kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban az alábbiakban foglaltak szerint közölhesse.
A biztosító „Panaszkezelési szabályzata” elérhető és megtekinthető ügyfélszolgálati irodákban, illetve a biztosító honlapján: https://www.aegon.hu/ugyintezes/panaszbejelentes.html

5.1    A Panaszok bejelentésére biztosított lehetőségek
Ügyfeleink szóbeli panaszaikat személyesen vagy telefonon tehetik meg:
a)     személyesen: valamennyi, a biztosító ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben (Ügyfélszolgálati Irodák, Értékesítési pontok), azok nyitvatartási idejében.
b)     telefonon: a (+36) 1-477-4800, külföldről is hívható telefonszámon nyitvatartási időben.
Az irodák címe, és nyitvatartási valamint a telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje a https://www.aegon.hu/ugyintezes/elerhetosegek.html linken található.
Ügyfeleink írásbeli panaszaikat az alábbi csatornákon tehetik meg:
a)     személyesen vagy más személy által az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben átadott irat útján,
b)     postai úton: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. Központi Panasziroda, 1813 Budapest, Pf. 245,
c)      telefaxon: (+36) 1-476-5791,
d)     elektronikus úton a https://www.aegon.hu/ugyintezes/panaszbejelentes.html linken elhelyezett on-line panaszbejelentőn vagy a [email protected] e-mail címen,
e)     adatkezelési ügyekben elektronikusan a https://www.aegon.hu/adatvedelem/adatbiztonsag.html oldalon vagy az [email protected] e-mail címen.


6.      Jogorvoslati fórumok
A panasz teljes vagy részleges elutasítása vagy a panasz kivizsgálására előírt 30 napos törvényi válaszadási határidő eredménytelen eltelte esetén az ügyfél az alábbi jogorvoslati fórumokhoz fordulhat.
6.1.   A fogyasztónak minősülő ügyfelek részére nyitva álló jogorvoslati lehetőségek
Az ügyfél a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a Pénzügyi Békéltető Testülethez, vagy a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat.
Pénzügyi Békéltető Testület:
Székhely:     Magyar Nemzeti Bank, 1054 Budapest, Szabadság tér 9.
Levelezési cím: Pénzügyi Békéltető Testület, 1525 Budapest, Pf. 172
Telefon:      (+36) 80-203-776
E-mail cím: 
[email protected]
Bővebben a https://www.mnb.hu/bekeltetes honlapon kaphat tájékoztatást.
Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. a Pénzügyi Békéltető Testület előtt általános alávetési nyilatkozatot nem tett.
Bíróság:
Az ügyfél panaszának a biztosítóhoz történő benyújtását követően jogorvoslatért az ügyre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat (www.birosag.hu).
A fogyasztó a biztosító magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó – a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény alapján – a fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése (vagy annak vélelmezése) esetén, fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárást kezdeményezhet a Magyar Nemzeti Banknál.
Magyar Nemzeti Bank
Székhely:     Magyar Nemzeti Bank Ügyfélszolgálat, 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank, 1534 Budapest BKKP Pf. 777

Telefon:      (+36) 80-203-776
E-mail cím:  [email protected]
Bővebben a https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem honlapon kaphat tájékoztatást.
A fogyasztónak minősülő ügyfél a Pénzügyi Békéltető Testület, illetve a fogyasztóvédelmi eljárás alapjául szolgáló „Kérelem” nyomtatvány megküldését igényelheti.
Az igénylés módja: Telefonon: (+36) 1-477-4800
Postai úton: 9401 Sopron, Pf. 22
E-mailen:      
[email protected]
A biztosító a nyomtatványt igazolható módon, költségmentesen az ügyfél kérésének megfelelően e-mailen vagy postai úton küldi ki. A biztosító a nyomtatványokat elérhetővé teszi a honlapján, a https://www.aegon.hu/ weboldalon és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben is.
6.2.   fogyasztónak nem minősülő ügyfelek számára nyitva álló jogorvoslati lehetőségek
A fogyasztónak nem minősülő ügyfél, panaszának a biztosítóhoz történő benyújtását követően jogorvoslatért az ügyre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat (www.birosag.hu).
6.3.   A biztosító adatkezelését érintő panaszok esetén nyitva álló jogorvoslati lehetőségek
A biztosító adatkezelését érintő adatvédelmi panasz esetén, amennyiben az ügyfél a biztosító adatkezeléssel összefüggő panaszra adott válaszával nem ért egyet, 30 napon belül bírósághoz, illetve ha a panasz adatkezeléssel összefüggő tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés biztosító általi megtagadásával függ össze, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely:     1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon:      (+36) 1-391-1400
E-mail cím:
[email protected]
Bővebben a https://www.naih.hu/ honlapon kaphat tájékoztatást.
A biztosítás szerződéses feltételeiben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
Felhívjuk figyelmét, hogy jelen tájékoztató nem helyettesíti azt a tájékoztatást, amelyet a biztosító a rá irányadó szakmai rendelkezések alapján köteles teljesíteni.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a felmondásra érvényes 14 naptári nap  letelte előtt bekövetkező káresemény miatt a biztosító esedékes szolgáltatására (Tájékoztató 3.7. pont) igényt tart, úgy Önnek ehhez kifejezetten hozzá kell járulnia.